Τα τρία ΑΑΑ και τα τρία ΕΕΕ της ζωής...

Είχα την τύχη να βρεθώ στην ομιλία του κ.Ιντζεσίλογλου στην γιορτή της 25ης Μαρτίου του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.
Αυτό που συγκράτησα περισσότερο από την πολλή ωραία ομιλία του με τίτλο "Ποιοί είμαστε ως Έθνος" ήταν τα τρία ΑΑΑ που χρειάζεται  όχι μόνο κάθε κράτος αλλά και κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ζήσει με ευημερία :
το πρώτο είναι η Αυτάρκεια.
το δεύτερο η Αυτοκυριαρχία 
και το τρίτο η Ανοικτότητα.
Τα παραπάνω τρία είναι αλληλένδετα και πρέπει να λειτουργούν και τα τρία. Η μη λειτουργία κάποιου από τα τρία χαλνάει όλα τα υπόλοιπα.   

Για την έννοια του έθνους ο Ηρόδοτος το προσδιορίζει με σαφήνεια: "...ομόθρησκον - ομόγλωσσον, ομότροπον και σίγουρα ομόαιμον."

" 
«Το Ελληνικόν εστί, ομαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα»( «Η ουσία του Ελληνικού Έθνους συνίσταται στο ίδιο αίμα, στην ίδια γλώσσα, στη κοινή θρησκεία και στα ίδια ήθη και έθιμα»).


Για τα τρία ΕΕΕ δείτε το παρακάτω πολύ ενδιαφέρον video από παλαιότερη ομιλία του